منوی تک فروشی

                                                                           منوی تک فروشی شعبه ارتش 

چلو کباب ها

قيمت به تومان
چلوبره کبابی 150000
چلوشيشليک با استخوان (راسته گوسفندی) 120000
چلوکباب فیله (فیله گوسفندی) 98000
چلوکباب برگ ممتاز (راسته گوسفندی) 90000
چلوکباب برگ نیمه مخصوص (راسته گوسفندی) 70000
چلوکباب برگ معمولی (راسته گوسفندی) 68000
چلوکباب برگ و کوبیده (راسته گوسفندی) 95000
چلوکباب کوبیده مخصوص (راسته گوسفندی) 43000
چلوکباب کوبیده (راسته گوسفندی) 40000
چلوکباب بختیاری (راسته گوسفندی) 68000
چلوجوجه کباب بدون استخوان مخصوص 40000
چلوجوجه کباب بدون استخوان 37000
چلو ماهیچه گوسفندی 98000
خوراک گردن 90000
   
زرشک پلو با مرغ 38000
ته چین مرغ قالبی 38000
چلوماهی قزل آلا 50000
چلو ماهی کبابی 50000
کوفته تبریزی 40000
برنج ایرانی با کره محلی 10000
سوپ خامه ای اضافی 7000
   

کلیه غذا به همراه سوپ ، سالاد ، باقلوا سرو میگردد                                        

پیش غذا

قيمت به تومان

نوشیدنی

قيمت به تومان
سرماست مخصوص 15000 دوغ محلی ليوانی 2500
زيتون سبز پیاله ای 15000 نوشابه فلزی 3000
زيتون سياه پیاله ای 15000 دلستر 5000
زيتون پرورده پیاله ای 15000 دوغ پارچ (محلی) 10000
سالاد فصل مخصوص 6000 آب معدنی بزرگ 2000
سالاد شیرازی 6000 آب معدنی کوچک 1500
ترشی شانی 7000 چای فنجانی 2500
باقلوای مخصوص جلالی 2500 آب شانی 7000

 

     
       
       

                                                                              

                                                                         

 
                                                                            منوی تک فروشی شعبه ی میدان بسیج
 

چلو کباب ها

قيمت به تومان

چلو شیشلیک با استخوان (راسته گوسفندی)

120000

چلوکباب فیله (فیله گوسفندی)

100000

چلوکباب برگ ممتاز (راسته گوسفندی)

90000

چلوکباب برگ نیمه مخصوص

70000

چلوکباب برگ معمولی (راسته گوسفندی)

63000

چلوکباب برگ و کوبیده

90000

چلوکباب کوبیده مخصوص (راسته گوسفندی)

45000

چلوکباب کوبیده (راسته گوسفندی)

40000

چلوجوجه کباب بدون استخوان مخصوص

40000

چلوجوجه کباب بدون استخوان

37000

چلو ماهیچه گوسفندی

98000

زرشک پلو با مرغ

37000

چلو ماهی قزل آلا

52000

برنج ایرانی با کره محلی

10000

سوپ خامه ای اضافی

7000

کلیه غذاها به همراه سوپ خامه ، سالاد و باقلوا سرو می شود                                                                                       

 

پیش غذا

قيمت به تومان

نوشیدنی

قيمت به تومان

سرماست مخصوص

15000

دوغ محلی ليوانی

2500

زيتون سبز پیاله ای

15000

نوشابه فلزی

3000

زيتون سياه پیاله ای

15000

دلستر

5000

زيتون پرورده پیاله ای

15000

دوغ پارچ (محلی)

10000

سالاد فصل مخصوص

7000

آب معدنی بزرگ

2000

سالاد شیرازی

7000

آب معدنی کوچک

1500

ترشی شانی

7000

آب شانی

7000

مربای قیسی

4000    

بوفه سالاد بار بدون غذا

20000    

بوفه سالاد بار با غذا

12000    

باقلوای مخصوص (اضافه)

2500    

                                                                                                    قیمت ها به تومان می باشد.

 

منو تکفروشی شعبه رشدیه

 

چلو کباب ها

قيمت به تومان
چلوبره کبابی 150000
چلوشيشليک با استخوان (راسته گوسفندی) 110000
چلوکباب فیله (فیله گوسفندی) 95000
چلوماهیچه گوسفندی 90000
خوراک گردن (تنوری) 70000
چلوکباب برگ و کوبیده (راسته گوسفندی) 90000
چلوکباب برگ ممتاز (راسته گوسفندی) 90000
چلوکباب برگ نیمه مخصوص (راسته گوسفندی) 75000
چلوکباب برگ معمولی(راسته گوسفندی) 63000
چلوکباب بختیاری  63000
چلوماهی قزل آلا 50000
چلو ماهی کبابی  50000
خوراک زبان 43000
کباب تابه ای تنوری 40000
چلوکوبیده مخصوص (راسته گوسفندی) 43000
چلوکوبیده معمولی (راسته گوسفندی) 40000
   
کوفته تبریزی 40000
چلوکباب جوجه با استخوان 43000
چلوجوجه بدون استخوان مخصوص 40000
چلوجوجه بدون استخوان معمولی 37000
زرشک پلو بامرغ 30000
ته چین مرغ قالبی 33000
برنج ایرانی با کره محلی 12000
سوپ خامه ای مخصوص 7000

 

منو نوشیدنی و پیش غذاهای شعبه رشدیه

 

پیش غذا

قيمت به تومان

نوشیدنی

قيمت به تومان

سرماست مخصوص

15000

دوغ محلی ليوانی

3000

زيتون سبز پیاله ای

15000

نوشابه فلزی

3000

زيتون سياه پیاله ای

15000

دلستر

5000

زيتون پرورده پیاله ای

15000

لیموناد

7000

سالاد فصل مخصوص

6000

موهیتو

7000

سالاد شیرازی

6000

آب معدنی کوچک

1500

ترشی شانی

7000

آب معدنی بزرگ

2000

مربای قیسی

4000

چای فنجانی

2500

باقلوای مخصوص

2500 آب شانی 7000

کونقه

15000    

موارد اضافی

سالادباربدون غذا 25000 سوپ خامه ای مخصوص 6000

سالاد بار برای نفر اضافه

15000

برنج ایرانی با کره نهره

10000

 

 

 

 

                                                                                                                                                          کلیه غذاها به همراه سالادبار می باشد                                                                                         

 
                                                                       
 

نظرات (0)

نظر شما